14 apr

Overvåking av laks, sjøørret og sjørøye 2013

Overvåking av laks, sjøørret og sjørøye 2013

Fra 2008 til 2013 er det gjennomført videoregistrering av utvandrende smolt og vinterstøing og av oppvandrende laks, sjøørret og sjørøye i Lukhelle Lakselva på Senja. Registreringene skjer ved at fire kamera overvåker all fisk som passerer gjennom fire åpninger i et 70 meter langt ledegjerde lokalisert ca 700 meter fra munningen.

I 2013 ble det gjort forsøk med å montere feller i åpningene i ledegjerdet. Formålet var å fange et utvalg fisk som hadde passert videokameraene. Ved å artsbestemme, måle lengden på fiskene og analysere skjellprøver fra all laks fanget i fellene skulle det være mulig å teste hvor nøyaktig analyse av videobilder er når det gjelder å skille arter og dessuten rømt oppdrettslaks fra villaks.

Prosjektet i Laukhelle Lakselva på Senja er det mest omfattende overvåkingsprosjektet som er gjennomført i Norge, der alle tre anadrome fiskearter blir registrert. Resultatene vil gi økt kunnskap i arbeidet med å drive bærekraftig beskatning jo flere år overvåkingen pågår.

Den ferskeste rapporten som foreligger er målinger fra 2013. Her kan du laste ned rapporten som er utarbeidet av Ferskvannsbiologen AS.